Virbox API

文档简介

深思用户运行时程序接口(Runtime API)、许可开发接口( D2C API )、控制接口 ( Control API )。 开发者的应用程序通过 RuntimeAPI 访问许可、实现反调试保护等功能,请参考深思用户运行时库(深思许可开发接口)。 开发者通过调用 d2cAPI 来制作许可(创建许可、更新许可、删除许可、锁定许可等)、增加删锁内文件(锁内数据文件、可执行程序等)。 开发者通过调用 ControlAPI 来遍历所有许可、遍历设备信息、设置服务状态等

  • 深思数盾 运行时接口(Senseshield Runtime API):深思用户运行时库
  • 深思数盾 许可开发接口(Senseshield D2C API):深思许可开发接口
  • 深思数盾 控制接口(Senseshield Control API):深思控制接口

results matching ""

    No results matching ""